Циљеви и задаци Организације су:

 

1.   Окупљање заинтересованих грађана и правних лица ради промовисања проналазака, научног и иновативног стваралаштва;

2.   Оснивање едукативних и иновационих радионица која у већини окупља младе креативне људе ради истраживања, експерименталних мерења, развоја, реализације, примене и пласмана иновационих пројеката (проналазака и индустријског дизајна);

3.   Сарадња са домаћим и иностраним институцијама, Универзитетима, Институтима и другим организацијама ради заједничког истраживања, експерименталних мерења, развоја, реализације, примене и пласмана иновација;

4.   Подршка и стимулисање младих талената на реализацији идеја и пројеката, усавршавању и промовисању њиховог стваралаштва;

5.   Стручно усавршавање у области природних и техничких наука и др.

Ради реализације циљева Организација своје активности усмерава на:

 

1.   Реализација научно – истраживачких, иновационих програма и пројеката из техничких, природних, друштвених и хуманистичких наука, у земљи и иностранству;

2.   Посебна пажња се усмерује на реализацију пројеката из области екологије – заштита животне средине (вода, ваздух, земљиште, бука и рециклажа) и енергетике;

3.   Стручно оспособљавање и усавршавање, првенствено младих генерација, младих талената, чланова Организације и других заинтересованих лица путем организовања тематских и популарних састанака, скупова и презентација, научних и стручних расправа, саветовања, семинара, курсева, сајмова, изложби и других облика едукације у земљи и иностранству;

4.   Прикупљање, обраду и на погодан начин представљање  савремене стручне и научне литературе, која се односи на примену иновативних пројеката из бројних области које добриносе побољшању привреде и друштва;

5.   Организовање и учешће у раду конгреса, конференција, стручних и научних скупова и радионица, сајмова и изложби, тематских саветовања, трибина, и округлих столова, и чињење доступним јавности њихових резултата, гледишта и ставова, у земљи и иностранству;

6.   Израду, објављивање и јавну презентацију публикација (гласила, часописа, књига, студија, зборника радова, каталога, плаката и др.), графичких и видео материјала, иновационих пројеката;

7.   Остваривање и унапређење сарадње са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству које се баве истом или сродном делатношћу.

У циљу реализације послова Организација учествује у међународним истраживачким пројектима и програмима, и на међународним састанцима и скуповима.